REGULAMIN SZKOLEŃ

 

Warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia, uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Edukacja z Wyobraźnią Anna Brych, z siedzibą w 62-200 Gniezno, ul. Bolesława Chrobrego 32/12.

 2. Oferta sprzedaży szkoleń kierowana jest wyłącznie do nauczycieli żłobków, przedszkoli i szkół.

 3. Usługi szkoleniowe Edukacja z Wyobraźnią

 1. SZKOLENIA OTWARTE - realizowane jako szkolenie, na które nauczyciele i dyrektorzy zgłaszają się indywidualnie. Obsługę szkolenia zapewnia Edukacja z Wyobraźnią. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - realizowane jako szkolenia rad pedagogicznych.  Obsługę szkolenia (miejsce szkolenia, ekran, ewentualnie rzutnik lub tablica multimedialna – uzgodnienie z Edukacja z Wyobraźnią, ewentualny catering) zapewnia przedszkole lub szkoła organizujące szkolenie.

 2. Uczestnikiem szkolenia otwartego jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza  zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.szkoleniazwyobraznia.pl/zapisz-sie

 3. Uczestnikiem szkolenia zamkniętego są nauczyciele zgłoszeni przez dyrektora placówki bądź osobę organizującą grupę. W szkoleniu zamkniętym mogą brać udział nauczyciele z kilku przedszkoli / szkół. Dyrektor placówki organizuje grupę uczestników i zamawia szkolenie przesyłając zgłoszenie na adres: info@szkoleniazwyobraznia.pl

   II.ORGANIZACJA SZKOLEŃ

 1. Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych w ofercie szkolenia.

 2. Informacje o organizowanych szkoleniach otwartych oraz ofercie szkoleń zamkniętych przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej www.szkoleniazwyobraznia.pl oraz działań marketingowo - promocyjnych.

 3. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania szkolenia w terminie i miejscu podanym w kalendarzu szkoleń otwartych lub w terminie i miejscu uzgodnionym z placówką zamawiającą szkolenie w przypadku szkoleń zamkniętych.

 4. Obecni uczestnicy po szkoleniu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wg wzoru Edukacja z Wyobraźnią i pakiet materiałów ( drukowany lub na platformie multimedialnej ) w zależności od wybranego szkolenia.

 1. ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA

 1. Przed przystąpieniem do zapisów na wybrane szkolenie otwarte lub zamówienia szkolenia zamkniętego uczestnik (osoba zgłaszająca, placówka zamawiająca)  jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i dostosowania się do jego postanowień. 

 2. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem www.szkoleniazwyobraznia.pl  zaakceptowanie regulaminu szkoleń i opłacenie szkolenia w terminie 21 dni przed jego rozpoczęciem.

 3. Zgłoszenie na szkolenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz szkoleniowy na stronie internetowej. O przyjęciu na szkolenie otwarte decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta. Szkolenie otwarte może być odwołane w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział organizator dla danego szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenie zostanie przekazana najpóźniej 7 dni przed planowanym szkoleniem drogą mailową.

 4. W przypadku niezebrania się określonej ilości osób na szkolenie stacjonarne. Uczestnik wyraża zgodę na udział w szkoleniu online (dostęp do filmu szkoleniowego i wysyłka materiałów kurierem)
  BEZ ZWROTÓW KOSZTU SZKOLENIA

 5. Podstawą zamówienia szkolenia zamkniętego jest wysłanie zgłoszenia na adres info@szkoleniazwyobraznia.pl.         Po wysłaniu  zgłoszenia organizator  może wystawić fakturę proformę z deklarowaną ilością osób uczestniczących w szkoleniu. Faktura proforma będzie podstawą i zobowiązaniem  do opłacenia faktury właściwej. Organizator na prośbę placówki może wystawić fakturę płatną po szkoleniu (14 dni) zgodnie z zadeklarowaną ilością osób, którą zgłosił wcześniej na szkolenie.

 6. W przypadku nieobecność uczestnika, osoba zamawiająca szkolenie/placówka zamawiająca szkolenie zobowiązana jest zapewnić zastępstwo na miejsce osoby nieobecnej. W przypadku braku frekwencji na szkoleniu faktura zostanie wystawiona zgodnie z deklarowana ilością osób w zamówieniu, zgodnie z fakturą proforma lub zgodnie z listą uczestników zgłoszonych przed szkoleniem.

 7. Szkolenie zamknięte może być zamówione na potrzeby szkolenia rady pedagogicznej placówki lub grupy nauczycieli zorganizowanej  w danej miejscowości.

 8. W szkoleniu zamówionym przez radę pedagogiczną mogą brać udział jedynie osoby z placówki, która zamawiała szkolenie. Ewentualne łączenie placówek lub udział osób z poza placówki jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

 9. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub zamówienie szkolenia w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty w wyznaczonym terminie.

 10. Każdy zapis na szkolenie jest automatycznie potwierdzany na wskazany adres mailowy uczestnika i osoby zgłaszającej/zamawiającego szkolenie.

 11. Zgłaszając swój udział w szkoleniu, uczestnik akceptuje wykorzystanie swojego wizerunku w postaci zdjęć i filmów do celów promocyjnych szkoleń. 

 IV.POTWIERDZENIE MIEJSCA I DATY SZKOLENIA

 1. Organizator zobowiązuje się najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia otwartego na podany adres e-mail i /lub numer telefonu komórkowego przesłać szczegółowe informacje dotyczące miejsca szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji, wskazany jest kontakt telefoniczny pod nr telefonu 726-277-324.

 1. Zamawiający szkolenie rady pedagogicznej zobowiązany jest do przesłania organizatorowi (Edukacja z Wyobraźnią) najpóźniej 14 dni przed datą szkolenia listy osób uczestniczących w szkoleniu.

  V.OPŁATY ZA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Każdy Uczestnik zgłaszając się indywidualnie po rejestracji powinien terminowo opłacić swój udział w szkoleniu na podane przez Organizatora konto.

 1. Koszt uczestnictwa w szkoleniu otwartym wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. Koszt szkolenia zamkniętego jest ustalany indywidualnie z placówką zamawiającą. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.

 2. Faktura za szkolenie otwarte zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia przez organizatora oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail osoby zgłaszającej na szkolenie. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają oryginał faktury.

 3. Faktura za szkolenie zamknięte wystawiana i dostarczana jest w dniu szkolenia zgodnie z danymi podanymi przez zamawiającego szkolenie.

 4. Wpłaty za szkolenia otwarte i zamknięte należy dokonać na konto Edukacja z Wyobraźnią wskazane na fakturze i we wskazanym na fakturze terminie. W tytule przelewu należy umieścić numer faktury.

 5. Rezerwacja miejsca na szkoleniu jest potwierdzona jedynie poprzez uiszczenie opłaty za szkolenie.

 1. ZAMIANY I REZYGNACJA Z USŁUGI SZKOLENIOWEJ

 1. Rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otwartym bez ponoszenia kosztów uczestnik może dokonać pisemnie w terminie do 14 dni przed planowanym szkoleniem. Po tym terminie uczestnik ponosi 100 % kosztów szkolenia. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres info@szkoleniazwyobraznia.pl z podaniem nazwy szkolenia, daty, miejsca oraz imienia i nazwiska uczestnika szkolenia. Istnieje możliwość wyznaczenia zastępstwa na swoje miejsce.

 2. Rezygnacji ze szkolenia zamkniętego bez ponoszenia kosztów placówka może dokonać pisemnie w terminie do 21 dni przed planowanym szkoleniem. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni placówka ponosi 100% kosztów szkolenia. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej na adres mailowy info@szkoleniazwyobraznia.pl z podaniem nazwy i miejsca szkolenia oraz daty.

 3. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Edukacja z Wyobraźnią na adres mailowy info@szkoleniazwyobraznia.pl . Otrzymanie rezygnacji każdorazowo będzie potwierdzane mailowo.

 4. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia zamkniętego lub nieobecność na szkoleniu otwartym i zamkniętym nie zwalnia nauczyciela lub placówki z poniesienia kosztów szkolenia.

 5. W każdym momencie nauczyciel lub placówka może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia (w zastępstwie) informując o tym organizatora.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia, zmiany terminu szkolenia lub zmiany miejsca szkolenia, w przypadkach od niego niezależnych, w szczególności małej liczby uczestników szkolenia otwartego, choroby prowadzącego lub działania siły wyższej. W takim przypadku uczestnicy szkolenia otwartego lub placówka zamawiająca szkolenie zamknięte zostaną bezzwłocznie powiadomieni. Edukacja z Wyobraźnią zaproponuje nowy termin szkolenia, lub inną ogólnie akceptowalną formę szkolenia, a uczestnicy/zamawiający szkolenie będą mieli prawo rezygnacji z przyjęcia szkolenia w terminie 3 dni roboczych od dnia zaproponowania nowego terminu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia i rezygnacji zamawiającego z innego zaproponowanego terminu lub innej formy szkolenia, organizator zwraca wpłaconą kwotę, w terminie do 10 dni, jeśli została dokonana wcześniej na podany przez uczestnika/zamawiającego szkolenie numer rachunku bankowego.

 7. Edukacja z Wyobraźnią nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty, związane z uczestnictwem w szkoleniu, tj. rezerwację hotelu, biletów kolejowych itp.

 8. W sytuacjach niezależnych od organizatora związanych z pandemią koronawirusa (lockdown ogólny lub miejscowy, restrykcje w strefach) szkolenie będzie realizowane w wersji online.

 1. REKLAMACJE

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy info@szkoleniazwyobraznia.pl , w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia .

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), temat, termin i miejsce szkolenia, szczegółowe opisanie powodu reklamacji i uzasadnienie.

 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Edukacja z Wyobraźnią.

 4. O rozstrzygnięciu reklamacji nauczyciel lub placówka zostaną powiadomione w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji w formie pisemnej na wskazany adres mailowy.

 1. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w prowadzonych szkoleniach przysługują wyłącznie Edukacja z Wyobraźnią lub uprawnionym osobom trzecim.

 2. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie innym nauczycielom lub przedszkolom (szkołom) - w części lub w całości - dostarczonych materiałów jest zabronione oraz podlega karze.

 3. Prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych jest zabronione i podlega karze zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 4. Na szkoleniach obowiązuje całkowity zakaz nagrywania materiału audio/wideo i wykonywania zdjęć przez uczestników szkolenia.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 01.01.2019 r.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

SZKOLENIA Z WYOBRAŹNIĄ

GODZINY PRACY BIURA

poniedziałek - czwartek

9.00 - 15.00

ZAMÓW SZKOLENIE

DO SWOJEJ PLACÓWKI

info@szkoleniazwyobraznia.pl

726 277 324

Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych  All rights reserved

Copyright © 2016 szkoleniazwyobraznia.pl Anna Brych 

All rights reserved